Deuteronomium 34New Mezinárodní Verze

Smrti Mojžíše

34 Pak Mojžíš vylezl na Mount Nebo(A) od roviny Moábské na vrchol Pisgah,(B) naproti Jerichu.(C), že Tam Hospodin ukázal(D) mu celou zemi—od Gilead Dan,(E) 2 všechny Naphtali, území Efraim a Manasses, všechny Judské zemi tak daleko, jako je Středozemní Moře,(F) 3 Negevu(G) a celý region z Údolí Jericha, Města Palem,(H) pokud jde Ségor.(I) 4 pak mu Pán řekl: „Toto je země, kterou jsem slíbil při přísahě(J) Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi(K), když jsem řekl:“ Dám ji (L) vašim potomkům.“Dovolil jsem ti, abys to viděl svýma očima, ale nepřecházíš (M) do toho.“

5 a Mojžíš služebník Hospodinův (N) zemřel (O) tam v Moábu, jak řekl Hospodin. 6 pochoval ho v Moábu, v údolí naproti Beth Peor, (P) ale dodnes nikdo neví, kde je jeho hrob.(Q) 7 Mojžíš byl sto dvacet let starý (R), když zemřel, ale jeho oči nebyly slabé (y) ani jeho síla zmizela.(T) 8 Izraelité truchlili za Mojžíše na pláních Moábských(u) třicet dní, (V) dokud neskončil čas pláče a smutku(W).

9 Nyní byl Jozue, syn Nun, naplněn Duchem moudrosti (X), protože Mojžíš na něj položil ruce.(Y) Izraelité ho tedy poslouchali a činili to, co přikázal Hospodin Mojžíšovi.

10 Od té doby, žádný prorok(Z) vzrostl v Izraeli jako Mojžíš,(AA), které Pán věděl, že tváří v tvář,(AB) 11, který udělal všechny ty znamení a zázraky(AC) Pán ho poslal dělat v Egyptě—Faraon a všechno jeho úředníci(AD) a jeho celé země. 12 neboť nikdo nikdy neukázal mocnou moc ani nevykonal skutky úžasné, které učinil Mojžíš před očima všeho Izraele.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *