Länsi-Välimeri

yleisesitys läntiselle Välimerelle

Euroopan läntisen Välimeren valuma-alueeseen kuuluvat Espanjalle, Ranskalle ja Maltalle kuuluvat Välimeren rannikkoalueet sekä osa Italian rannikoista Tyrrenianmerellä ja Sisilian salmessa. Läntisen Välimeren alueen strategiseen sijaintiin liittyy useita vahvuuksia, joista yksi on se, että se on osa yhtä maailman tärkeimmistä merikäytävistä ja Euroopan maiden väylää Afrikkaan. Länsi-Välimeren alueella on kuitenkin vielä kehitettävä erityinen poliittinen kehys rajat ylittävän ja alakohtaisen merialuesuunnittelun edistämiseksi ja tukemiseksi. Sen sijaan rajat ylittäviä MSP-aloitteita on tähän mennessä luotu pääasiassa panmeri-tasolla ad hoc-hankkeiden avulla. Välimeren länsiosan EU: n jäsenvaltiot jakavat merialueen Marokon ja Algerian kanssa.

Läntinen Välimeri on alueen, erityisesti sen pohjoisreunan, perinteinen ja vakiintunut matkailukohde. Yhteenlaskettuna kalastus ja vesiviljely ovat toiseksi tärkeimmät elinkeinot arvonlisäyksen ja työllisyyden kannalta. Tavaraliikenne (noin 700 miljoonaa tonnia rahtia ja 14 miljoonaa TEU-liikennettä) on lähes 40 prosenttia Välimeren alueen arvoista.

ihmisen toimintaan liittyy useita ympäristöpaineita, jotka aiheuttavat suuria tai erittäin suuria ympäristövaikutuksia meri-ja / tai rannikkoekosysteemeissä. Merenkulkuun, mutta myös maalla harjoitettavaan toimintaan (erityisesti teollisuuteen-sekä vähitellen kaupungistuvaan rannikkoon) liittyy monenlaisia ympäristöpaineita, jotka vaihtelevat ilman ja veden saastumisesta jätteiden syntyyn. Kalavarojen liikakalastus on tällä hetkellä yksi alueen tärkeimmistä paineista biologisen monimuotoisuuden ja elinympäristöjen häviämisen ja saastumisen ohella

MSP läntisellä Välimerellä

koska kaikki EU: n jäsenvaltiot kehittävät MSP: tä täyttääkseen EU: n direktiivin mukaiset vaatimuksensa MSP: n toteuttamisesta Merten aluesuunnittelussa maaliskuuhun 2021 mennessä. Seuraavat MSP-toiminnot ovat käynnissä.

Ranska on asettanut kansallisen visionsa, korkean tason tavoitteensa ja avaintoimintansa, jotta sen merellinen potentiaali voidaan toteuttaa (vrt. Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral). Merialuestrategia-asiakirjat (strategic facade documents-SFDs) ovat Ranskan valitsema oikeudellinen ratkaisu MSFD: n ja MSPD: n vaatimusten täyttämiseksi. Näiden asiakirjojen kaksi ensimmäistä osaa (1. Tilanne; 2. Strategia) hyväksyttiin kullekin merialueelle syksyn 2019 aikana useiden institutionaalisten ja julkisten kuulemisten jälkeen. Ranska laatii parhaillaan kutakin puitedirektiiviä koskevaa toimintasuunnitelmaa.

Italia on laatinut merten aluesuunnittelua koskevan ministeriöiden välisen Koordinointitaulukon kautta suuntaviivat, jotka sisältävät viitteitä ja perusteita merten aluesuunnittelua koskevien suunnitelmien laatimiseksi (ministerineuvoston puheenjohtajavaltion asetus, 1. joulukuuta 2017, julkaistu Gazzetta Ufficiale-lehdessä 24.tammikuuta 2018, nro 19). Suuntaviivoihin sisältyy merisuunnitelmien laatimisessa huomioon otettavien merialueiden määrittely ja maa-meri-vuorovaikutuksen kannalta merkityksellisten alueiden määrittely. Kolme merialuetta yksilöidään siten, että Meristrategiapuitedirektiivissä määritellään meren osa-alueet johdonmukaisesti.

Malta hyväksyi vuonna 2015 strategisen ympäristö-ja kehityssuunnitelman (SPED), joka korvasi Maltan saarten rakennesuunnitelman (hyväksytty vuonna 1992). SPED muotoilee vuoteen 2020 ulottuvan strategisen ympäristö-ja kehityspoliittisen kehyksen täydentäen samalla hallituksen politiikkaa. Se kattaa rannikkoalueet ja merialueet yhteisessä luvussa yhtenä erillisenä alueellisena yksikkönä kansallisessa Aluepuitteessa ja rajoittuu merialueisiin kalastuksenhoidon suojelualueen 25 Nm: n rajaan asti (hyväksytty neuvoston asetuksella EY 1967/2006 EU: n liittymissopimuksen 2003 mukaisesti). Nimetty toimivaltainen viranomainen on Suunnitteluviranomainen.

Espanja on antanut lainsäädännön MSP: n puitteista ja perustanut Meristrategioita käsittelevän ministeriöiden välisen toimikunnan. Meri-ja rannikkoasioita koskeva toimivalta on jaettu keskus-ja aluehallinnoille, myös Atlantilla toimiville. Merialuesuunnitelman (POEM) ensimmäinen luonnos ja alkuperäinen strateginen asiakirja ovat strategisen ympäristöarviointiprosessin kohteena vuoden 2020 alussa, ja ne avataan hallinnolliselle ja julkiselle kuulemiselle.

West Mediterranean cooperation in MSP

jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä läntisellä Välimerellä on edistetty useiden järjestöjen, kuten UNEP / MAP: n tai IMP-MED-työryhmän, aloittamilla toimilla. Yhteistyötä on kehitetty myös sellaisten hankkeiden ansiosta kuin SIMWESTMED (läntisen Välimeren alueen aluesuunnittelun tukeminen) tai AMPAMED (Areas Marinas Protegidas del Mediterráneo), jotka toteuttivat alueella rajat ylittäviä aloitteita.

asiaankuuluvat Välimeren alueen MSP-instituutiot ja-rakenteet

UNEP-kartta

UNEP / MAP luotiin ensinnäkin käsittelemään meren pilaantumiseen liittyviä kysymyksiä, ja se sisältää nyt rannikkoalueiden yhdennetyn aluesuunnittelun (ICZM) ja ekosysteemipohjaisen hoidon (EBM). ICZM: ssä ja EBM: ssä se edistää MSP: tä. Barcelonan yleissopimuksen sopimuspuolten 20. sääntömääräisessä kokouksessa, joka pidettiin joulukuussa 2017 Tiranassa (Albania), hyväksyttiin Välimeren merten aluesuunnittelun käsitteellinen kehys. MSP: n käsitteellistä viitekehystä pidetään ohjaavana asiakirjana, jolla helpotetaan tämän hallinnointivälineen käyttöönottoa ICZM: n täytäntöönpanossa asiaankuuluvien alueellisten puitteiden sekä Barcelonan yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen järjestelmän avulla. MSP: hen liittyviä näkökohtia käsitellään myös esimerkiksi PAP/RAC: n hallinnoimassa rannikkoalueiden hoito-ohjelmassa (CAMPs). Lisäksi SPA / RAC toimii aktiivisesti MSP: n alalla toteuttamalla joitakin yhteisiä toimia EY: n kanssa spamis-ohjelman (Välimeren alueen Erityissuojelualueet) perustamisen edistämiseksi avomerellä, myös syvämerellä (MedOpenSea-hanke). Tämän lisäksi se osallistuu muihin toimiin, joilla pyritään määrittelemään Ebsas (ekologisesti ja biologisesti merkittävät alueet) Välimerellä biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) puitteissa.Yksi UNEP MAP: n aloitteista on tukea saavien infrastruktuurien, alueellisten toimintakeskusten, luominen. Niiden päätavoitteena on edistää tiedonvaihtoa ja viestintää KARTTASIDOSRYHMIEN ja laajemman käyttäjäyhteisön välillä. Välimeren alueella on kuusi alueellista toimintakeskusta:

 • Blue Plan Regional Activity Centre (BP/RAC), Ranska, jotka edistävät Välimeren alueen sidosryhmien ja päätöksentekijöiden tietoisuutta ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvistä kysymyksistä erityisesti arvioimalla nykytilaa ja kehittämällä tulevaisuuden skenaarioita.
 • ensisijaiset toimet-ohjelma alueellinen toimintakeskus (PAP/RAC), Kroatia, keskittyen Välimeren rannikkoalueiden kestävään kehitykseen, erityisesti rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanoon Välimerellä.
 • erityisesti suojellut alueet alueellinen toimintakeskus (SPA/RAC), Tunisia, avustaa Välimeren maita erityisesti suojeltuja alueita ja biologista monimuotoisuutta koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanossa.
 • Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea (REMPEC), Malta, joka avustaa Välimeren rannikkovaltioita alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja torjuntaa koskevien kansainvälisten merenkulkusopimusten ratifioimisessa, saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanossa.
 • tiedotus ja viestintä alueellinen toimintakeskus (INFO / RAC), Italia, joka tarjoaa sopimuspuolille riittävät tieto-ja viestintäpalvelut ja infrastruktuuriteknologiat yleisön osallistumista koskevan 12 artiklan ja raportointia koskevan Barcelonan yleissopimuksen 26 artiklan täytäntöönpanemiseksi.
 • Sustainable Consumption and Production Regional Activity Centre (SCP / RAC), Espanja, kansainvälisen yhteistyön keskus Välimeren maiden kanssa tuotantoalan ja kansalaisyhteiskunnan kehittämisessä ja innovoinnissa, joka perustuu kestävämpiin kulutus-ja tuotantomalleihin.

MED POL-ohjelma vastaa LBS-pöytäkirjan, Välimeren suojelemisesta maalta peräisin olevalta pilaantumiselta tehdyn pöytäkirjan sekä dumppausta ja vaarallisia jätteitä koskevien pöytäkirjojen täytäntöönpanoon liittyvistä jatkotoimista.

UNEP / MAP luotiin ensinnäkin käsittelemään meren pilaantumiseen liittyviä kysymyksiä, ja se sisältää nyt rannikkoalueiden yhdennetyn aluesuunnittelun (ICZM) ja ekosysteemipohjaisen hoidon (EBM). ICZM: ssä ja EBM: ssä se edistää MSP: tä esimerkiksi PAP/RAC: n hallinnoimien rannikkoalueiden hoito-ohjelmien (CAMPs) kautta. SPA / RAC toimii aktiivisesti MSP: n alalla toteuttamalla joitakin yhteisiä toimia EY: n kanssa spamis-ohjelman (Välimeren alueen Erityissuojelualueet) perustamisen edistämiseksi avomerellä, myös syvämerellä (MedOpenSea-hanke). Tämän lisäksi se osallistuu muihin toimiin, joilla pyritään määrittelemään Ebsas (ekologisesti ja biologisesti merkittävät alueet) Välimerellä biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) puitteissa.

IMP-MED-työryhmä

IMP-MED-työryhmän ensimmäinen kokous pidettiin joulukuussa 2009. Se kokoaa EU: n ja sen jäsenvaltioiden sekä EU: n ulkopuolisten Välimeren maiden edustajat keskustelemaan ja tarkastelemaan IMP-MED-hankkeen täytäntöönpanoa.

CPMR: n Välimerenkomissio

CPMR: n Välimerenkomissio perustettiin Andalusiassa vuonna 1990 ilmaisemaan Välimeren alueiden yhteisiä etuja tärkeissä eurooppalaisissa neuvotteluissa. Välimerenkomission tärkein tehtävä on käsitellä kysymyksiä, jotka on otettu esille kaikilla Välimeren rannoilla, erityisesti vuoden 1995 Barcelonan julistuksen jälkeen. Tällä hetkellä Välimeren komissiolla on neljäkymmentä jäsentä yhdeksässä eri maassa (Kypros, Ranska, Kreikka, Italia, Malta, Marokko, Portugali, Espanja Ja Tunisia). Sen tarkoituksena on olla avoin kaikille eri alatasoille kaikissa Välimeren maissa.

joulukuussa 2014 CPMR: n Välimeren alueen komissio asetti liikenne-ja yhdennettyä meripolitiikkaa käsittelevän työryhmän tukemaan alueviranomaisia EU: n meri-ja liikennepolitiikan täytäntöönpanon hallinnoinnin ja koordinoinnin parantamisessa Välimerellä. Teemoja käsitellään mm. MSP.

asiaan liittyvät kansainväliset, Ei-alakohtaiset järjestöt & politiikat – Välimeri

Välimeren unioni (UfM)

Välimeren unioni on hallitustenvälinen järjestö, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen EU: n 28 jäsenvaltiota sekä 15 eteläisen ja itäisen Välimeren maata alueellisen yhteistyön ja vuoropuhelun tehostamiseksi Euro-Välimeri-alueella. Se perustettiin vuonna 2008 Ranskan toimiessa EU: n puheenjohtajamaana, ja se perustui edellisinä vuosina syntyneisiin ja edistyneisiin prosesseihin, erityisesti Euro-Välimeri-kumppanuuteen (EMP).

UNEP-MAP Välimeren kestävän kehityksen toimikunta (MCSD)

sopimusosapuolet perustivat MCSD: n vuonna 1996, mikä kertoo niiden sitoutumisesta kestävään kehitykseen sekä Earth Summitin ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimikunnan päätösten tehokkaaseen täytäntöönpanoon alueellisella ja kansallisella tasolla. MCSD koostuu 40 jäsenestä: 22 vakinaista, jotka edustavat jokaista Barcelonan yleissopimuksen sopimuspuolta, sekä 18 vaihtuvaa edustajaa laajemmasta yhteisöstä. MCSD on antanut merkittäviä panoksia Välimeren kestävän kehityksen strategian (MSSD) muotoiluun, ja se johtaa sen täytäntöönpanoa maakohtaisesti.

MedPartnership

Välimeren strateginen kumppanuus Suuri Meriekosysteemi (MedPartnership) on johtavien ympäristöinstituutioiden ja-organisaatioiden yhteinen ponnistus Välimeren alueen maiden kanssa Välimeren meri-ja rannikkoekosysteemien tärkeimpien ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi. MedPartnership-kumppanuutta johtaa UNEP/MAP, ja sitä tukevat taloudellisesti Maailmanlaajuinen Ympäristörahasto (GEF) ja muut avunantajat, mukaan lukien Euroopan komissio ja kaikki osallistujamaat.

Välimeren ympäristö -, kulttuuri-ja kestävän kehityksen tiedotustoimisto (MIO-ECSDE)

MIO-ECSDE on voittoa tavoittelematon järjestö, johon kuuluu yli 130 Välimeren alueen kansalaisjärjestöä, jotka työskentelevät ympäristön ja kehityksen alalla 25: ssä Euro-Välimeri-alueen maassa. MIO-ECSDE: n tehtävänä on suojella luonnonympäristöä ja kulttuuriperintöä sekä edistää kestävää kehitystä rauhallisella Välimerellä saattamalla yhteen ympäristö-ja kehitysjärjestöjä.

Bolognan peruskirja

Bolognan peruskirja on poliittinen asiakirja, jonka tavoitteena on vahvistaa rannikkohallintojen asemaa Välimeren alueen eurooppalaisissa politiikoissa ja aloitteissa, jotka liittyvät rannikkoalueiden suojeluun, yhdennettyyn hoitoon ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Perusoikeuskirjassa edistetään ja hahmotellaan myös Makrohankealoitteita Euroopan rakennerahastojen nykyiselle ohjelmakaudelle (2014-2020), joka on suunniteltu johdonmukaista Välimeren makro-temaattista ja monialaista strategiaa varten. Makrohanke esitetään yksityiskohtaisesti yhteisessä toimintasuunnitelmassa. Vaikka pääpaino on rannikkoalueiden suunnittelussa, hoidossa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, MSP-lähestymistapoja ja-periaatteita pidetään selvästi merkityksellisinä ja ne otetaan huomioon peruskirjassa ja toimintasuunnitelmassa.

Välimeren valuma-alueiden järjestöjen verkosto (MENBO)

kansainvälisen valuma-alueiden järjestöjen verkoston päätavoitteina on I) kehittää pysyviä suhteita kattavasta vesistöalueiden hoidosta kiinnostuneisiin järjestöihin ja helpottaa kokemusten ja asiantuntemuksen vaihtoa niiden välillä; ii) edistetään kestävän kehityksen saavuttamiseksi toteutettavissa yhteistyöohjelmissa hyvän vesihuollon periaatteita ja keinoja, iii) helpotetaan institutionaalisen ja varainhoidon, ohjelmoinnin, tietokantojen järjestämisen ja tarpeisiin mukautettujen mallien käyttöönottoa.

kestävien Välimeren kaupunkien ja alueiden virasto (AViTeM)

avitemin päätavoitteena on luoda kokemusten, asiantuntemuksen, yhteistyön ja koulutuksen vaihtomekanismi, jonka avulla voidaan edistää integroituja ja esimerkillisiä kaupunki-ja aluekehitysaloitteita Välimeren unionin maissa. Se on vastaus Välimeren maiden voimakkaaseen yhteistyöhön prosessien, välineiden ja menetelmien alalla tehokkaan kaupunki-ja aluesuunnittelun toteuttamiseksi alueellistamisen ja hajauttamisen yhteydessä.

asiaan liittyvät kansainväliset, Ei-alakohtaiset järjestöt & politiikat – Länsi-Välimeri

5+5-vuoropuhelu

5+5-ministerikokoukset on hallitustenvälinen yhteistyöaloite Maltan, Italian, Ranskan, Espanjan, Portugalin, Mauritanian, Marokon, Algerian, Tunisian ja Libyan välillä. Se laskettiin vesille vuonna 1990. 5+5 ohjataan ulkoministerien ministerikokousten kautta. Pysyvää sihteeristöä ei ole. 5+5-vuoropuhelu kattaa periaatteessa kaikki kumppaneiden välisen yhteistyön alat.

Dedicated themes on which Minister Stand:

 • Liikenne,
 • vesi (läntisen Välimeren strategia)
 • puolustus ja turvallisuus, koulutus,

 • ympäristö ja uusiutuvat energialähteet,
 • yliopistokoulutus ja tieteellinen tutkimus,
 • turismi

UMA Maghreb-unioni

viiden maan osa-alueyhtymä, joka yhdistää Algerian, Libyan, Mauritanian, Marokon ja Tunisian työskentely useiden Maghreb-maiden taloudellisen yhdentymisen edistämiseen liittyvien kysymysten parissa, erityisesti ehdotetun Maghreb-pankin perustaminen investointeja ja ulkomaankauppaa varten sekä Maghreb-vapaakaupan käynnistäminen Aikavyöhyke.

asiaankuuluvat toimialajärjestöt – Välimeri

Kalastus

Välimeren yleinen kalastuskomissio (GFCM)

merenkulku ja satamat

CPMR Välimerenkomissio – liikenne-ja yhdennetty meripolitiikka-työryhmä

Matkailu

Välimeren kokemus Ekomatkailusta (MEET) – verkosto

Luonnonsuojelu

network of Marine Protected Area Managers in the Mediterranean (Medpan)
IUCN Centre for Mediterranean Cooperation

offshore Renewable Energy

Mediterranean Association of the national agencies for Energy Conservation (MEDENER)
Association of Mediterranean Energy Regulators (MEDREG)
Renewable Energy Solutions for the Mediterranean (RES4MED)
Observatoire Méditerranéen de l ’ Energie (OME)

Aquaculture

General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)

Scientific Research

BLUEMED Initiative
Mediterranean Universities Union (UNIMED)

Relevant toimialajärjestöt – Länsi-Välimeri

merenkulku ja satamat

cetmo Centre for transportation studies for the western Mediterranean (Cetmo)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *