Inleiding

zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen Krijgt.

in de meeste gevallen treden bijwerkingen op, vooral bij gebruik bij hoge doses en bij langdurige behandelingen.

bijwerkingen waargenomen naar frequentie van presentatie: zeer vaak (kan bij meer dan 1 gebruiker op de 10); vaak (kunnen tot één op de 10); ongewoon (van invloed kunnen zijn tot één gebruiker in 100); zelden (kunnen tot één gebruiker in 1000); zeer zelden (kunnen tot één op de 10.000 gebruikers); niet bekend (kan niet worden geschat uit de beschikbare gegevens), zijn:

Endocriene stoornissen

Algemeen: tekenen van bijnierhyperactiviteit (syndroom van Cushing, een ziekte veroorzaakt door verhoogde productie van een hormoon genaamd cortisol) bij hoge doses; bij langdurige behandelingen bijnierschorsinsufficiëntie (ziekte gekenmerkt door zwakte, voortdurend moe zijn, verlies van eetlust en gewicht).

frequentie niet bekend: feochromocytoom crisis (corticosteroïd-klasse-effect) (zie rubriek 2 “Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen”), hypothalamus-hypofyse-bijnier-onderdrukking, inductie van het syndroom van Cushing (typische symptomen zijn bovenlichaam obesitas, maan-vormige gezicht, overvloed), bijnier atrofie (soms blijvend), verminderde glucosetolerantie, diabetes, groeiachterstand bij kinderen.

voedings-en stofwisselingsstoornissen

vaak: hyperglykemie (zeer uitgesproken stijging van de bloedsuikerspiegel), polyfagie (overmatige honger).

niet bekend: hypokaliëmie (verlaagde kaliumspiegels in het bloed), vochtretentie en natrium.

gevallen van tumorlysissyndroom zijn gemeld bij patiënten met hematologische maligniteiten. Tumorlysissyndroom kan door uw arts worden onthuld op basis van veranderingen in bloedtesten zoals verhoogde urinezuur -, kalium-of fosforspiegels en verlaagde calciumspiegel, en kan symptomen veroorzaken zoals spierkrampen, spierzwakte, verwardheid, verlies of stoornissen van het gezichtsvermogen, kortademigheid, toevallen, onregelmatige hartslag of nierfalen (verminderde hoeveelheid of donkerder worden van de urine). Als u dergelijke symptomen ervaart, dient u onmiddellijk uw arts te informeren (zie rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Skeletspierstelsel-en bindweefselaandoeningen

vaak: osteoporose, botfragiliteit.

frequentie niet bekend: spieratrofie voorafgegaan door spierzwakte, osteoporose, myopathie, pathologische fracturen, wervelcompressie in het bijzonder aseptische osteonecrose van de femurkop, peesruptuur (achillespees), in het bijzonder wanneer voorgeschreven met fluorochinolonen.

Maagdarmstelselaandoeningen

vaak: maagzweer.

frequentie niet bekend: gastroduodenale ulcus, gastro-intestinale perforatie en bloeding, pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier) acuut, vooral bij kinderen.

bloed-en lymfestelselaandoeningen

vaak: lymfopenie (afgenomen bloedlymfocyten), eosinopenie (afgenomen bloed-eosinofielen), vertraagde genezing van wonden.

soms: polycythemie(toename van het aantal rode bloedcellen in het bloed), trombo-embolie (verstopping van een bloedvat als gevolg van de vorming van trombi).

onbekend: leukocytose (verhoogd aantal witte bloedcellen).

aandoeningen van de huid en onderhuids weefsel

Faq: bij hoge doses, huiduitslag, hirsutisme (haargroei), hyperpigmentatie van de huid (verkleuring overmatige huid) en sclerodermie (huidatrofie).

niet bekend: huidatrofie, acne, blauwe plekken (ecchymose), hypertrichose.

psychiatrische stoornissen:

niet bekend: euforische stemming, slapeloosheid, manie, verwardheid, depressie, stemmingswisselingen, psychose.

Zenuwstelselaandoeningen

soms: neurologische aandoeningen, hoge craniale spanning en myasthenie (spierzwakte).

niet bekend: pseudotumor cerebraal, convulsies.

Bloedvataandoeningen

niet bekend: hoge bloeddruk, verhoogd risico op arteriosclerose (verharding van de vaatwanden), verhoogd risico op trombose, oedeem.

hartaandoeningen

soms: hartfalen, hypertrofische cardiomyopathie bij premature pasgeborenen.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaats

frequente opvliegers, verminderde weerstand tegen infecties, vertraagde groei bij kinderen met langdurige behandelingen.

soms: oedeem( overmatige vochtophoping), transpireren.

niet bekend: vertraagde wondgenezing.

Aandoeningen van het immuunsysteem

Frequentie niet bekend: allergische reacties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: anafylactische reacties, ernstig, zoals aritmie, bronchospasmen, hypo – of hypertensie, circulatoire collaps, hartstilstand, verzwakking van het immuunsysteem), immunosuppressie (verminderde weerstand tegen bacteriële infecties, virale, schimmel en parasitaire), risico van reactivering van latente infecties, verhoogde kans op complicaties na vaccinatie.

voortplantingsstelsel-en borstaandoeningen

soms: amenorroe (staken van de menstruatie).

niet bekend: onregelmatige menstruatie, verminderde potentie en libido bij mannen.

oogaandoeningen

niet bekend: chorioretinopathie (oogziekte die de retina en choroid), wazig zien, glaucoom, staar, complicaties van corneale ulcera bij patiënten met herpetische keratitis.

nier-en urinewegaandoeningen

niet bekend: sclerodermale niercrisis bij patiënten die al sclerodermie (een auto-immuunziekte) hebben. Tekenen van een sclerodermale niercrisis zijn verhoogde bloeddruk en verminderde urineproductie.

wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

gemelde bijwerkingen:

krijgt u een van de bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.Dit geldt ook voor eventuele bijwerkingen die niet in deze bijsluiter zijn vermeld. U kunt ze ook rechtstreeks melden via het Spaanse geneesmiddelenbewakingssysteem voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik: https://www.notificaram.es. Door bijwerkingen te melden kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *